Megjelent: 2017. május 17. szerda
KÖZÉRDEKŰ ADATOK
 

 1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok
  módosítás dátuma
1. Hivatalos név (teljes név) Keszthelyi Kórház 2017.08.15
2. Székhely 8360 Keszthely,
Ady Endre u. 2.
2017.08.15
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) 8360 Keszthely,
Ady Endre u. 2.
2017.08.15
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) (83) 311-060 2017.08.15
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)   2017.08.15
6. Központi elektronikus levélcím titkarsag@keszthelyikorhaz.hu
2017.08.15
7. A honlap URL-je www.keszthelyikorhaz.hu 2017.08.15
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) Keszthelyi Kórház TitkárságKeszthely,
Ady Endre u. 2.  
2017.08.15
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve Titkárság 2017.08.15
10. Az ügyfélfogadás rendje Hétköznapokon 9-12 2017.08.15
II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra


 
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével) SZMSZ
2017.08.15
III. Közzétételi egység: A szerv vezetői
   

1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Lásd: Management

2017.08.15

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Lásd: Gazdasági ellátás

2017.08.15

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
   

1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017.08.15

2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017.08.15

3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017.08.15

1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
   

1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017.08.15

2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017.08.15

3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017.08.15

4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017.08.15

1.4. Közalapítványok

I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok
   

1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017.08.15

2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017.08.15

3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017.08.15

1.5. Lapok

I. Közzétételi egység: Lapok
   

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017.08.15

2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017.08.15

3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017.08.15

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
   

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK)
Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Tel: (+36 1) 356-1522
aeek@aeek.hu
http://www.aeek.hu/aeek/

2017.08.15

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Levelezési cím: 1525 Budapest 114. P.O.B. 32.
Tel.: (+361) 356-1522.
Fax: (+361) 375-7253

2017.08.15

1.7. Költségvetési szervek

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017.08.15

2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017.08.15

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
   

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Hatályos szabályzatok

2017.10.18

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017.08.15

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017.08.15
II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
   

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

NEAK, ANTSZ

2017.08.15

2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017.08.15

3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017.08.15

4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017.08.15

5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017.08.15

6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017.08.15

7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017.08.15

8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017.08.15

9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017.08.15

10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017.08.15
III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások
   

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

egészségügyi szolgáltatás

2017.08.15

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

Ellátási területére kiterjedően a járó- és fekvőbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása

2017.08.15

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

Házirend

2017.08.15

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

Térítési és díjszabályzat 1.

Térítési és díjszabályzat 2.

Térítési és díjszabályzat 3.

2017.09.07
IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai
   

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke

  2017.08.15

2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

  2017.08.15

3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

Adatvédelmi szabályzat  

Iratkezelési szabályzat

2017.10.05

4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

Térítési és díjszabályzat 

2017.08.15
V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok
   

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017.08.15

2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017.08.15

3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017.08.15

4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017.08.15
VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések
   

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017.08.15

2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017.08.15

3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017.08.15

4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017.08.15

5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017.08.15

6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017.08.15

7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017.08.15

8. A testületi szerv üléseinek napirendje

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017.08.15

9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017.08.15
VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
   

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017.08.15

2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017.08.15

3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017.08.15

4.A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017.08.15

5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017.08.15

6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017.08.15

7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017.08.15
VIII. Közzétételi egység: Pályázatok
   

1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

Európai Uniós fejlesztések

2017.08.15
IX. Közzétételi egység: Hirdetmények
   

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények


Aktuális

2017.08.15
X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése
   

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

közérdekű adatok megismerése

2017.09.25

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

Keszthelyi Kórház Titkárság

2017.08.15

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

a Főigazgatói Titkárság elérhetőségét a Közérdekű adatokra vonatkozó szabályzat alapján

2017.08.15

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Merekva Gusztáv az Intézeti Adatvédelmi Felelős

2017.08.15

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017.08.15

6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Közérdekű adatok szabályzata

2017.09.25

7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

az intézmény még nem rendelkezik ilyen adattal

2017.08.15
XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák
   

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

  2017.08.15

Várólista

Lásd: Várólista

2017.08.15

ADR Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó

  2017.08.15

2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

  2017.08.15

Alapító Okirat

Alapító okirat

2017.08.15

 3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája
   

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

ÁNTSZ ápolás szakfelügyeleti ellenőrzések 

2017.08.15
II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
   

1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

ÁSZ ellenőrzés 

2017.08.15
III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
   

1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

OEP ellenőrzés 2017

2017.08.15
IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény
   

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

  2017.08.15

Szakellátási struktúra(intézeti összesítő) 

Hatályos ÁNTSZ műk. engedély 2016-2017év

Hatályos ÁNTSZ műk. eng. 2017.09

Szakellátási struktúra intézeti összesítő (2016-2017)

2017.08.15

Fekvő ellátási terület

Fekvő ellátási terület

2017.08.15

Aktív fekvőbeteg-szakellátás kapacitás adatai

 2017 év

2017.08.15

Krónikus/rehabilitációs fekvőbeteg-szakellátás kapacitás adatai

 2017 év 2017.08.15

Járóbeteg-szakellátás kapacitás adatai 

 2017 év 2017.08.15

Aktív fekvőbeteg-szakellátás teljesítménye

2017 I. n.év,2017 II. n.év., 2017 III n.év.

2017.08.15

Krónikus/rehabilitációs fekvőbeteg-szakellátás teljesítménye

2017 I.n.év., 2017 II. n.év., 2017.III n.év. 2017.08.15

Járóbeteg-szakellátás teljesítménye

2017 I. n.év., 2017 II. n.év., 2017. III. n.év. 2017.08.15
V. Közzétételi egység: Működési statisztika
   

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk


2017.08.15

Beruházási statisztika

2017. I. n.év.

2017. II. n.év.
2017. III. n.év.

 

2017.08.15

OSAP  Energiafelhasználási beszámoló

 Letöltés 2017.08.15

KSH Környezetvédelmi jelentés

  2017.08.15

Nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi,szabadiős szálláshelyekről

  2017.08.15

3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: Éves költségvetések
   

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

2017 év

2018 év

2018.01.03
II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók
   

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

2017. I. n.év.

2017. II. n.év.

2017. III. n.év.

2017.10.27
III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása
   

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói

  2017.08.15

3.3. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak
   

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

2017. év I. n.év
2017. év II. n.év
2017. év III. n. év

2017.10.27

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

2017. év I. n.év
2017. év II. n.év
2017. év III. n. év

2017.10.27

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

2017. év I. n.év
2017. év II. n.év
2017. év III. n. év
2017.10.27
II. Közzétételi egység: Támogatások
   

1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

  2017.08.15

2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja

  2017.08.15

3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege

  2017.08.15

4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

  2017.08.15
III. Közzétételi egység: Szerződések
   

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével 
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Szerződések 2017

 

2017.12.05
IV. Közzétételi egység: Koncessziók
   

1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Európai Uniós fejlesztések

2017.08.15
V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések
   

1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

  2017.08.15
VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések
   

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

 Európai Uniós fejlesztések 2017.08.15
VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés
   

1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Közbeszerzési terv 2017

Közbeszerzési összegzések
Közbeszerzés alapján kötött szerződések

 2017.08.15

 Archív adatok

 Frissítve: 2018.01.16.